Alexander J. P. Raat Congressubsidiefonds

De Werkgroep 18e Eeuw stimuleert graag opkomende onderzoekers, debat en nieuwe inzichten in de geschiedenis en cultuur van de lange achttiende eeuw, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen. Hiervoor zal ze met ingang van 2018 jaarlijks 1 of 2 Alexander P. Raat Congressubsidies uitreiken, die jonge onderzoekers in staat stellen een deel van de materiële kosten verbonden aan het organiseren van een (internationaal) wetenschappelijk congres te financieren. Per jaar zijn er maximaal twee congressubsidies van maximaal € 3.000,- euro beschikbaar (congres van één dag), of van € 6.000 (meerdaags congres). Afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen kan de jury besluiten minder dan twee voorstellen per jaar te honoreren.

 

Selectiecriteria: Om in aanmerking te komen voor een Alexander P. Raat Congressubsidie dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • promovendus zijn of recent gepromoveerd (maximaal drie jaar na promotiedatum)
  • aan een Nederlandse of Vlaamse onderzoeksinstelling zijn verbonden
  • onderzoek doen naar een aspect van de geschiedenis en cultuur van de lange achttiende eeuw in de Nederlanden (1670 – 1830)
  • een wetenschappelijk congres organiseren, bij voorkeur internationaal, dat nieuwe inzichten biedt in de lange achttiende eeuw
  • een begroting aanleveren waarin de uitgaven worden gemotiveerd voor de materiële kosten verbonden aan het organiseren van het wetenschappelijk congres
  • lid zijn van de Werkgroep 18e Eeuw

Het congres dient plaats te hebben binnen 12 maanden volgend op de toekenning van de congressubsidie.

 

Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Meer informatie over of en wanneer het subsidiefonds weer aanvragen zal honoreren volgt later.

 

Beoordelings- en selectieprocedure: De ingediende dossiers zullen op kwaliteit worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een bestuurslid van de Werkgroep 18e eeuw, een lid van de redactie van de Early Modern Low Countries en een extern lid. Auteurs van gehonoreerde voorstellen krijgen bericht vóór 1 september 2019. Zij zullen twee derde van het aangevraagde bedrag krijgen vóór de datum van het congres, en het resterende deel ontvangen bij overlegging van een verslag en afsluitende afrekening, die ingediend moet worden binnen drie maanden volgend op het congres.

Advertentie