Reglement

Reglement Scriptieprijs Werkgroep 18e Eeuw

Artikel 1
De Werkgroep 18e Eeuw schrijft tweejaarlijks (2019, 2021, enz.) een aanmoedigingsprijs uit voor scripties die bijdragen aan een beter begrip van, of nieuw inzicht in, de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (ca. 1670-1830).

Artikel 2
In aanmerking komen scripties die aan Nederlandse en Belgische universiteiten tot stand kwamen, of, indien dit niet het geval is, scripties die specifiek de Lage Landen of hun overzeese kolonies als onderwerp hebben.

Artikel 3
Ingediende scripties mogen zowel in het Nederlands, Engels, Frans als het Duits zijn opgesteld.

Artikel 4
Elke kandidaat neemt deel aan de prijs door de scriptie in de originele versie in elektronische vorm (als een PDF-bestand) te mailen naar de secretaris van de scriptieprijs, zoals vermeld op de uitschrijving. De scriptie wordt vergezeld van een beknopt curriculum vitae en enkele gegevens over de verhandeling, zoals de periode van verslaglegging, de naam van de begeleider(s) en de onderwijsinstelling waar de verhandeling tot stand kwam. De secretaris stelt het PDF-bestand vervolgens aan de juryleden ter beschikking.

Artikel 5
Elk jaar stelt het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw een jury samen met ten minste drie stemgerechtigde leden, waarin minstens één lid van het bestuur van de werkgroep zetelt en minstens één lid van de redactie van het jaarboek van de werkgroep. Promotoren en begeleiders van ingediende scripties worden van de jury uitgesloten. De jury wordt voor alle praktische kwesties ondersteund door de secretaris van de scriptieprijs, afkomstig uit het bestuur van de werkgroep.

Artikel 6
De scriptie dient oorspronkelijk te zijn en te voldoen aan de vereisten van een wetenschappelijk werk. De jury zal vooral oog hebben voor de originaliteit en het wetenschappelijk belang van het thema, de kwaliteit van de bewijsvoering, de volledigheid van het bronnencorpus en de gebruikte literatuur en de accuraatheid van de aangewende methodologieën. De jury kan de prijs toekennen aan één of aan meerdere laureaten. Indien de jury daarentegen meent dat geen van de ingezonden werken van voldoende kwaliteit is, kan zij de uitreiking van de prijs weigeren.

Artikel 7
Aan de scriptieprijs is een geldbedrag van € 500 verbonden. Op het eerstvolgende jaarcongres na de uitschrijving krijgt de laureaat de kans om ten overstaan van de leden van de werkgroep de betekenis van de scriptie voor te stellen. Daarnaast krijgt de winnaar de kans om de resultaten van de scriptie in artikelvorm in het jaarboek van de werkgroep te publiceren. Publicatie in het jaarboek vindt evenwel enkel plaats indien de tekst de kritische toetsing van de redactie doorstaat.

Artikel 8
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury in samenspraak met het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw.

Advertentie